Vui lòng xoay ngang thiết bị
  • FC_ANHEM

    lực chiến : 198596367 Server3
  • King Of Legends

    lực chiến : 209451081 Server24
  • Ghiền Bóng Đá

    lực chiến : 191242746 Server34
Rank Tên Liên Đoàn Server Danh hiệu Lực Chiến
1 King Of Legends Server24 Quán quân 209451081
2 FC_ANHEM Server3 Quán quân 198596367
3 Ghiền Bóng Đá Server34 Quán quân 191242746
4 Blaze Warriors Server21 Quán quân 185693673
5 TAM QUỐC Server1 Quán quân 181910805
6 SKY-SOCCER Server43 Quán quân 179316624
7 Devil Server5 Quán quân 176269042
8 SuperStorm Club Server59 Quán quân 172872124
9 One Piece Server49 Quán quân 171225314
10 Premier League Server12 Quán quân 153441914