Vui lòng xoay ngang thiết bị
  • FC_ANHEM

    lực chiến : 369002233 Server3
  • TAM QUỐC

    lực chiến : 369373893 Server1
  • King Of Legends

    lực chiến : 350396213 Server24
Rank Tên Liên Đoàn Server Danh hiệu Lực Chiến
1 TAM QUỐC Server1 Quán quân 369373893
2 FC_ANHEM Server3 Quán quân 369002233
3 King Of Legends Server24 Quán quân 350396213
4 SKY-SOCCER Server43 Quán quân 329269580
5 Never Die Server35 Quán quân 329257667
6 Ghiền Bóng Đá Server34 Quán quân 328900415
7 One Piece Server49 Quán quân 327659079
8 ☆UFC•FootBall☆ Borussia Dortmund Quán quân 292712355
9 Devil Server5 Quán quân 292627273
10 SuperStorm Club Server59 Quán quân 291754300