Vui lòng xoay ngang thiết bị
  • Nhậu

    lực chiến : 876096556 Server35
  • TAM QUỐC

    lực chiến : 889104426 Server1
  • FC_ANHEM

    lực chiến : 792397654 Server3
Rank Tên Liên Đoàn Server Danh hiệu Lực Chiến
1 TAM QUỐC Server1 Quán quân 889104426
2 Nhậu Server35 Quán quân 876096556
3 FC_ANHEM Server3 Quán quân 792397654
4 •SUPER SKY• Server43 Quán quân 774269503
5 One Piece Server49 Quán quân 773084336
6 ☆UFC•FootBall☆ Borussia Dortmund Quán quân 766242575
7 King Of Legends Server24 Quán quân 724854353
8 FC LETE Server13 Quán quân 684298182
9 Devil Server5 Quán quân 665504414
10 ★ AUTOBOT ★ Real Quán quân 642664689